اجزای تشکیل دهنده بتن

ايمني در عملیات گودبرداری
مارس 31, 2020

مواد تشکیل دهنده بتن:
سیمان: حدود 7 الی 1 درصد از حجم بتن را تشکیل می دهد.
خمیر سیمان: حدود 25 تا 4 درصد از حجم بتن با خمیر سیمان پر می شود.
آب: حدود 14 الی 21 درصد از حجم بتن را تشکیل می دهد.
مصالح سنگی (شن و ماسه): حدود 60 تا 7 درصد از حجم بتن را تشکیل می دهد.
هوا:
الف: در بتن بدون هوا میزان هوای حجم هوای موجود ین 0.5 الی 3 درصد است.
ب: در بتن هوادار میزان حجم هوای موجود بین 4 الی 8 درصد است.
توضیح: بتن بدون هوا به حالت معمولی ساخته می شود و حبابهای درشت و مضر هوا در آن وجود دارد. لیکن در بتن هوادار عمدتا سعی می شود در آن حبابهای ریز هوا ایجاد شود این کار با استفاده از مواد مضاف هوازا یا سیمان هوازا انجام می شود. حباهای هوای ایجاد شده عمدی، کوچک و از 05/0 میلیمتر ریزتر هستند که وجود آنها در بتن موجب افزایش دوام بتن می شود.
مواد مضاف: مواد شیمیایی هستند که به میزان جزئی و به صور درصدی از وزن سیمان به مخلوط اضافه می شوند تا خواص مطلوب موررد نظر را در بتن ایجاد کنند.
نسبت آب به سیمان در بتن:
محدوده بین 4/0 تا 6/0 نسبت مناسبی برای W/C می باشد. آب اضافی در بتن به شدت باعث کاهش مقاومت بتن می گردد.