ايمني در عملیات گودبرداری

اجزای تشکیل دهنده بتن
مارس 30, 2020
حل شده پیوست ششم استاندارد 2800
مارس 31, 2020

ایمنی در عملیات گودبرداری

عملیات مقدماتی گودبرداری و حفاری

خطرات گودبرداری

محافظت از افراد

انواع سیستم های حفاظتی

استقرار سیستم های حفاظتی

مصالح و تجهیزات استفاده شده برای سیستم های حفاظتی

وسایل نقلیه و تجهیزات متحرک

اشیا و مصالح ناشی از گودبرداری

خطرات گودبرداری

معبر موقت ترانشه

بازرسی از گودبرداری

حوادث در گودبرداری

وظایف و مسئولیت ها در گودبرداری

نتیجه گیری

حجم فایل PDF: 461 کیلوبایت