آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی (نشریه 264)

آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران (نشریه 228)
آوریل 1, 2020
دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه 360)
آوریل 1, 2020

آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی (نشریه 264)

فصل اول- جوش

فصل دوم- پیچ و پرچ

فصل سوم- طبقه بندی اتصالات

فصل چهارم- اتصالات ساده

فصل پنجم- اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

فصل ششم- اتصالات صلب تیر به ستون

فصل هفتم- کف ستون ها (ورق پای ستون)

فصل هشتم- وصله تیرها

فصل نهم- وصله ستون ها

فصل دهم- اتصالات بادبند

فصل یازدهم- اتصالات خرپاها

فصل دوازدهم- طراحی لرزه ای اتصالات صلب تیر به ستون

حجم فایل PDF: 18/5 مگابایت