دستورالعمل طراحي و اجراي سقف هاي تيرچه و بلوك تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي و تيرچه هاي فولادي با جان باز (نشریه 543)

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه 360)
آوریل 1, 2020
4- مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان
آوریل 1, 2020

دستورالعمل طراحي و اجراي سقف هاي تيرچه و بلوك

تيرچه هاي پيش ساخته خرپايي و تيرچه هاي فولادي با جان باز (نشریه 543)

فصل 1- معرفي سقف تيرچه و بلوك

فصل 2- ضوابط طراحي و محدوديت هاي سقف تيرچه و بلوك و اجزاي آن

فصل 3- نحو ه ي توليد و جزييات اجرايي سق ف هاي تيرچه و بلوك

فصل 4- كنترل كيفيت تيرچه و بلو ك

فصل 5- ديتي لهاي اجرايي سق ف هاي تيرچه و بلوك

پيوست 1- محاسبه وزن سقف تيرچه و بلوك در واحد سطح

پيوست 2- جداول محاسبه ي تيرچه هاي خرپايي

پيوست 3- مباني طراحي

پيوست 4- مثال هاي عددي

حجم فایل PDF: 21/8 مگابایت