مقالات

مارس 30, 2020

اجزای تشکیل دهنده بتن

مواد تشکیل دهنده بتن: سیمان: حدود 7 الی 1 درصد از حجم بتن را تشکیل می دهد. خمیر سیمان: حدود 25 تا 4 درصد از حجم […]
مارس 31, 2020

ايمني در عملیات گودبرداری

ایمنی در عملیات گودبرداری عملیات مقدماتی گودبرداری و حفاری خطرات گودبرداری محافظت از افراد انواع سیستم های حفاظتی استقرار سیستم های حفاظتی مصالح و تجهیزات استفاده […]
مارس 31, 2020

حل شده پیوست ششم استاندارد 2800