پروژه های من

من در این زمینه پروژه های زیادی دارم که به اختصار تصاویر چندتاشونو میذارم.

کرج- عدم رعایت موارد ایمنی و ریزش پلاک مجاور​

کرج کمال شهر

کرج مهرشهر​

کرج-گوهردشت-خیابان چهارم – نماینده سازنده​

نظارت آقای رستم آبادی در باغستان کرج

نظارت ساروخانی آقای مهرشهر کرج​

همایش بیزینس کوچینگ در مهندسی